FAQ
 
  โพลิเมอร์ดูดน้ำ คืออะไร ?
   
   โพลีเมอร์ คือ สารที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่มีโครงสร้างซับซ้อน พบได้ในธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไม้ ขนแกะ ยางพาราหรือโพลีเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้น เช่น ยาง พลาสติก และเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งโพลีเมอร์เหล่านี้ เรานำมาใช้กันมาในชีวิตประจำวัน แต่ที่เราจะพูดถึงในที่นี้ คือ โพลีเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์ ซึ่งผลที่ได้ทำให้เกิดสารโพลีเมอร์ชนิดหนึ่งมีความสามารถในการดูดน้ำสูง ความสามารถในการดูดน้ำนี้เป็นผลมาจากการสร้าง หรือก่อโยงเชื่อมขวางระหว่างสารโพลีเมอร์ที่มีโมเลกุลเชิงเส้นตรง โดยสารที่ก่อหรือกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อ มีผลทำให้เกิดโพรงช่องว่างในระหว่างโมเลกุลของเส้นขนาน และช่องว่างนี้เองที่มีความสามารถเก็บกักน้ำไว้
    เมื่อแห้งสนิทมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว เมื่อเปียกน้ำจะพองออกโดยอุ้มน้ำแล้วมีลักษณะแบบวุ้น เมื่อโพลีเมอร์แห้งสัมผัสกับน้ำ โมเลกุลของน้ำสามารถผ่านเข้าไปได้ ขนาดของโพลีเมอร์จะขยายขึ้นตามปริมาณน้ำที่เข้าไปอยู่ภายใน โดยปกติจะสามารถอุ้มน้ำได้ 300 - 500 เท่าของน้ำหนักแห้ง การดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วใน 5 นาทีแรก คือ ดูดได้ประมาณ 400 เท่าจากนั้นจะค่อย ๆ ดูดน้ำอย่างช้า ๆ ถ้ามีปริมาณน้ำมากเกินพอโพลีเมอร์จะดูดน้ำเข้าไป จนถึงจุดอิ่มตัวหลังจากนั้นจะไม่ดูดน้ำอีกไม่ว่าจะทิ้งไว้นานเท่าไร โพลีเมอร์จะดูดน้ำได้มากที่สุด เมื่อเป็นน้ำบริสุทธิ์และจะดูดได้น้อยลงเมื่อมีเกลือ หินปูน หรือมีสภาพเป็นกรดด่าง

  กลับไปหน้าคำถาม