FAQ
 
  ความดันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ ?
   
ความดันมีผลต่อรูปร่างของชิ้นงานที่ฉีดเข้าแม่พิมพ์ดังนี้ คือ
     1. แรงดันน้อยเกินไป ทำให้ขึ้นรูปชิ้นงานได้ไม่สมบูรณ์ ชิ้นงานจะไม่เต็มแม่พิมพ์ ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
     2. แรงดันมากเกินไป ทำให้มีเศษของชิ้นงานเป็นแผ่นครีบออกมาจากตัวชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานไม่สวย
     3. แรงดันฉีดแช่น้อยไป เนื่องจากการฉีดพลาสติกเข้าจนเต็มแบบแล้ว จำเป็นต้องเพิ่มแรงดันการฉีดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อป้องกันการหดตัวของพลาสติก หากแรงดันฉีดแช่ต่ำไปจะทำให้ชิ้นงานพลาสติกเกิดการหดตัว

  กลับไปหน้าคำถาม