FAQ
 
  เส้นใยเคฟลาร์ มีประวัติ และคุณสมบัติอย่างไร? ?
   เส้นใยเคฟลาร์เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ประเภทอะราไดและเป็นเทคโนโลยีของบริษัท Dupont ซึ่งนักวิจัยของ Dopont ค้นพบในปี ค.ศ.1965 สมบัติเด่นของเคฟลาร์คือ มีความแข็งแรงหรือต้านทางแรงดึงสูงมากหรือสูงกว่าเหล็กกล้าถึง 5 เท่า เมื่อน้ำหนักเท่ากัน แล้วยังมึความแกร่งและยืดตัวได้น้อยทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อนหดตัวน้อยมากเมื่อได้รับความร้อน หรือมีความคงรูปดีเหนียวและดูดกลืนพลังงานได้สูงมาก ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ติดไฟ ฯลฯ
  กลับไปหน้าคำถาม