FAQ
 
  Barrier Plastics ใช้ประโยชน์ในด้านไหน ? ?
   พลาสติกที่มีความสามารถในการขัดขวางหรือขวางกั้นการเดินทางหรือซึมผ่านของก๊าซ ไอน้ำหรือโมเลกุลของเหลวต่าง ๆ จัดว่าเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันการผ่านซึม วัสดุประเภทนี้มีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งการออกแบบและการเลือกใช้พลาสติกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถช่วยยีดอายุ และรักษาคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ พลาสติกดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของฟิล์มลามิเนต (ฟิล์มหลายชั้น) ซึ่งเราเรียกว่า Barrier Plastic มีการแบ่งประเภท ทั่วไปขึ้นอยู่กับอัตราการซึมผ่านของก๊าฟและไอน้ำ คือ พลาสติกประเภทป้องกันการซึมผ่านได้ดี ได้แก่ โพลิเมอร์ ไนล่อน พีวีซีชนิดแข็ง โพลิไวนิลลิดีนคลอไรด์ (PVDC) และพลาสติกประเภทป้องกันการซึมผ่านได้น้อยหรือปานกลาง ได้แก่ โพลิเอทธิลีน (PE) โพลิโพรพิลีน (PP) โพลิสไตรีน (PS) เป็นต้น
  กลับไปหน้าคำถาม