FAQ
 
  เทคโนโลยีปลอดมลพิษคืออะไร? ?
   เทคโนโลยีปลอดมลพิษคือเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดประสงค์ให้มีการผลิตที่ดขึ้นและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เทคโนโลยีปลอดมลพิษยังก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของเทคโนโลยีที่ปลอดมลพิษอีกด้วย ก็เช่น การป้องกันสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดจำนวนของเสียจากอุตสาหกรรม และหลีกเลี่ยงการสะสมตัวของสารพิษต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยการใช้ขบวนการที่ไม่ซับซ้อน ช่วนในการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น มีสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้นและทำให้อันตรายต่าง ๆ น้อยลง ช่วยทำให้เกิดการประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน จากการจัดการที่ดีทำให้เกิดการประหยัดวัตถุดิบ ลดการเกิดของเสีย ซึ่งเป็นผลของขบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิดทำให้มีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ขบวนการผลิตดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของผู้ผลิตอุตสาหกรรม นอกจากนี้การประหยัดวุตถุดิบและพลังงานยังนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและกำไร และขีดความสามารถในการแข่งขัน อันดับหลังสุดคือ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดทำให้น้ำเสียมีปริมาณลดลง มีผลทำให้มีการลดต้นทุนการบำบัดน้ำเสียและของเสียลดลง
  กลับไปหน้าคำถาม