FAQ
 
  เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท สีอะไรบ้าง ?
   ถ้าหากแบ่งประเภทของเม็ดพลาสติกตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนหรือผ่านปฏิกิริยาเคมี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) พลาสติกที่อยู่ในกลุ่มนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หลายครั้ง ซึ่งเปรียบเหมือนน้ำกับน้ำแข็ง เมื่อได้รับความร้อน น้ำแข็งจะเหลวกลายเป็นน้ำ สามารถนำไปเข้าพิมพ์เมื่อเย็นตัวลงก็จะมีรูปร่างตามพิมพ์นั้น แต่เมื่อต้องการจะเปลี่ยนรูปร่างใหม่ก็นำไปให้ความร้อน ก็สามารถหลอมและเปลี่ยนรูปร่างได้อีก ดังนั้นพลาสติกชนิดนี้ จึงสามารถนำไป recycle ได้ อย่างไรก็ตามการผ่านความร้อนหลายครั้งของพลาสติก ย่อมทำให้เกิดการสลายตัว ส่งผลให้คุณสมบัติต่าง ๆ ของพลาสติกลดลง ตัวอย่างพลาสติกในกลุ่มนี้ เช่น PE, POM, PC, PVC, PP, PET เป็นต้น 2. เทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting) พลาสติกในกลุ่มนี้ เมื่อผ่านกระบวนการขึ้นรูปแล้วหนึ่งครั้งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีกเลย ถึงแม้ว่าจะใช้ความร้อน หรือสารเคมีใด ๆ ก็ตาม เทียบได้กับขนมปัง เมื่อผสมสูตรต่าง ๆ และนำไปอบ ขึ้นรูปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีกเลย ดังนั้นพลาสติกในกลุ่มนี้จึงไม่สามารถ recycle ได้ พลาสติกที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เข่น เมลามีน ฟีนอลิคเรซิน ฯลฯ
  กลับไปหน้าคำถาม