FAQ
 
  ความหมามบรรจุภัณฑ์ ?
   บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งห่อหุ้ม หรือบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะที่ใช้เพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ จากแหล่งผู้ผลิต ไปยังแหล่งใช้ประโยชน์ เพื่อวัตถุประสงค์ ป้องกัน และรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ ตลอดจนคุณภาพ ใกล้เคียงกับเมื่อครั้งผลิต มากที่สุด
  กลับไปหน้าคำถาม