FAQ
 
  มีวิธีการลดการหดตัวของพลาสติกชนิด HDPE ได้อย่างไรบ้าง? ?
   การหดตัวของพลาสติกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักอยู่ 3 ข้อได้แก่ 1. ความดันการฉีดแช่ ถ้าหากเพิ่มความดันในการฉีดแช่ให้สูงขึ้น ทำให้การหดตัวลดลง 2. เวลาในการฉีด ถ้าหากใช้เวลาในการฉีดนานขึ้นพลาสติกจะหดตัวน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามย่อมมีข้อจำกัดคือ เมื่อเนื้อพลาสติกเต็มพิมพ์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าการหดตัวได้อีก 3. อุณหภูมิแม่พิมพ์ ถ้าหากอุณหภูมิแม่พิมพ์สูงขึ้น จะทำให้การหดตัวเพิ่มมากขึ้น แต่จะทำให้ชิ้นงานมีผิวที่สวย ถ้าหากใช้อุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ต่ำ จะทำให้การหดตัวน้อยลง แต่อาจจะเกิดการหดตัวหลังการฉีด Post Shrinkage ได้เนื่องจากภายในชิ้นงาน อาจจะยังไม่เย็นตัวลง โดยเฉพาะชิ้นงานที่หนา ดังนั้นเมื่อถอดออกจากพิมพ์ แล้วนำไปแช่น้ำทันที่อาจจะช่วยลดการหดตัวได้
  กลับไปหน้าคำถาม