วันที่   
เวลา
 
   ข่าว
ปลื้มยอดขอบีโอไอทะลุ 1ล้านล้าน
สสว.ระบุเอสเอ็มอี 11 กลุ่มธุรกิจเด่น
เอสเอ็มอีแบงก์ผนึก
บีโอไอนำนักธุรกิจไทยหาทำเลตั้งฐาน
ปูฐาน 10 ปี SCG ผงาดอาเซียน
 


ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรฯ

    ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการในช่วงเดือน ตุลาคม 2557- เมษายน 2558 มีผลสรุปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก จากผู้ประกอบการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
จ.เชียงใหม่ ปัญหาด้านแรงงาน ติดขัดระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้ไม่ให้แรงงานต่างด้าวออกนอกเขตพื้นที่อนุญาตได้ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ยังไม่สามารถรวมกันเป็นกลุ่มได้ เพราะลักษณะการผลิตและผู้ประกอบการยังมีจำนวนน้อย

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
     1.ควรจัดอบรมพื้นฐานความรู้เรื่องเม็ดพลาสติกและให้จัดอบรมในภูมิภาค
     2.ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีปัญหาเรื่องตลาดจำหน่ายและแรงงานเริ่มขาดตลาด(เปลี่ยนอาชีพ)
     3.ผู้ประกอบการต้องการรับรู้ข่าวสารและและTREND ในอนาคต
     4. การรวมกลุ่ม/จัดตั้งเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ เสนอให้ภาครัฐนำร่องเป็นพี่เลี้ยงในระยะเริ่มแรก

   ประชุมระดมสมองครั้งที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ
   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
   บ้านพลาสติก
 
สถานการณ์ SMEsไทยเดือน ม.ค.58 แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

    สถานการณ์ SMEs ไทย เดือน ม.ค.2558 แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ปัจจัยบวกมาจากการบริโภคภาคเอกชน การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ราคาขายปลีกน้ำมัน ส่วนการส่งออกของ SMEs โดยเฉพาะตลาดหลักสำคัญอย่าง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน ยังคงขยายตัว ขณะที่การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการใหม่เพิ่มสูงถึงร้อยละ 80 โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างอาคาร ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ขายส่งเครื่องจักร ฯลฯ

    ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสว. ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs ประจำเดือนมกราคม 2558 พบว่า มีแนวโน้มดีขึ้น เห็นได้จากดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจของ SMEs (SMEs Leading Economic Index) ณ เดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 111.03 เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค.2557 ที่ผ่านมา

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าข่าวสารวงการ