แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารและสั่งซื้อทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติก

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ชื่อสกุล
อาชีพ นักศึกษา รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ธุรกิจส่วนตัว ผู้ประกอบการ อื่น ๆ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ  
  สมัครสมาชิกวารสารพลาสติก
1 ปี 650 บาท เริ่มรับฉบับที่ ปีที่
  ต่ออายุวารสารพลาสติก
1 ปี 650 บาท เริ่มรับฉบับที่ ปีที่
  สั่งชื้อวารสารพลาสติก(ระบุพ.ศ.และฉบับที่)
  สั่งซื้อทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastic Directory 2012-2013)พร้อมสมัครสมาชิกวารสารพลาสติก 1 ปี ราคา 1650 บาท
  สั่งซื้อทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติก (Plastic Directory 2012-2013) ราคาเล่มละ 1,000 บาท
            ( ราคานี้ยังไม่ได้รวมค่าจัดส่ง 100 บาท ในกรณีที่ให้ ทางสมาคมฯ จัดส่ง Directory ให้ )
สถานที่จัดส่งวารสารและออกใบเสร็จรับเงิน บ้าน บริษัท ห.จ.ก . โรงงาน
ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ แฟกซ์
Website E - mail Address
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เครื่องจักรที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้
วิธีการชำระเงิน
  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เลขที่บัญชี 213-005877-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากคลองตลาด
( กรุณาแฟกซ์ใบ PAY-IN กลับมายังสมาคมฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระเงิน)
  สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
  ชำระเงินสดที่สมาคม
  ตั๋วแลกเงิน / ธนาณัติ ( สั่งจ่าย ปณ.วัดเลียบ 10201 เท่านั้น ) จำนวนเงินทั้งสิ้น บาท