Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

วันที่ลงข่าว  4/9/2558

กอช.ดันพัฒนาอุตฯพลาสติก 6 ปีเพิ่มมูลค่าตลาด 7 แสนล้าน

กอช.อนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก 6 ปี สู่เวทีโลก ตั้งเป้าส่งออกเพิ่มเป็น 30% ภายในปี 2564 พร้อมผลักดันตั้งโรงงานผลิตพลาสติกทั่วไปตามแนวชายแดนและเพื่อนบ้าน และส่งเสริมให้กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และพลาสติกชีวภาพ เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยน คาดเดินตามแผนมูลค่าของตลาดจะเพิ่มขึ้นถึง 7 แสนล้านบาท

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ(กอช.) ที่มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมาได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก 6 ปี (2559-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ การขยายศักยภาพอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสู่เวทีโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกจาก 20% เพิ่มขึ้นเป็น 30% ของมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป

โดยยุทธศาสตร์แรกจะเป็นการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประกอบไปด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่การส่งเสริมการปรับตัวสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ปัจจุบันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีกว่า 88% ส่งผลให้ขาดศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งในระดับสากล

ดังนั้นการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กขยายตัวเข้าสู่ขนาดกลางหรือผู้ประกอบการขนาดกลางขยายตัวเข้าสู่ขนาดใหญ่จะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในมิติต่างๆ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่จะนำไปสู่การการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดส่งออก

อีกทั้งการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกว่า 85% ตั้งโรงงานอยู่ภาคกลาง โดยมีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในทุกรูปแบบตั้งแต่ผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป ไปจนถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่าสูงจึงต้องผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไปเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตในเขตพื้นที่ชายแดนหรือข้ามไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการขนส่งและต้นทุนแรงงานลงได้ ขณะที่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงจะยังคงฐานการผลิตไว้ที่ส่วนกลาง

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 จะเป็นการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและการออกแบบผลิตผลิตพลาสติก ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติกไทยยังคงผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตํ่า ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการพลาสติกไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการผลิตทั้งด้านเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการพลาสติกไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกและมีมูลค่าเพิ่มสูงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพส่งเสริมให้เป็นโปรดักต์แชมป์เปี้ยนของประเทศไทย 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

รวมถึงการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่าสูงเพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกการเชื่อมโยงและต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และการสนับสนุนให้เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเป็นต้น

ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกควบคู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวรวมไปถึงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกภายใต้หลัก 3Rs ซึ่งจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมควบคู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพและส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อรองรับการผลิตเม็ดพลาสติกจากก๊าซธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป

ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ในช่วง 6 ปีนี้ได้ จะส่งผลให้ในปี 2564 อุตสาหกรรมพลาสติกไทยจะมีมูลค่าอุตสาหกรรมพลาสติกประมาณ 7.028 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1.827 แสนล้านบาท และยังส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกในพิกัด 3916-3926 ประมาณ 2.10958 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 8.845 หมื่นล้านบาท

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
ประจำวันที่ 9-12 สิงหาคม 2558

 
 

หัวข้อข่าว

- ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรี..
- ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมอุตสาห..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- นายกสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บร..
- ก.วิทย์ตั้ง CRDC ดันงานวิจัยเข..
- กอช.ดันพัฒนาอุตฯพลาสติก 6 ปีเพ..
- เล็งออกกฎคุมบรรจุภัณฑ์ สคบ.เรี..
- บีโออีจ่อปรับขึ้นดอกเบี้ยปีหน้..
- "สถาบันพลาสติก" ชูนวัตกรรมใหม่..
- ถนนพลาสติก จาก "ขวดน้ำ" ใช้แล้..
- ‘ดร.อรรชกา สีบุญเรือง’ เปิดโมเ..
- พลาสติกแห่ลงเขตศก.พิเศษ 30 นัก..
- พลาสติกยันสิ้นปียอด 6 แสนล. เล..
- อุตฯ หนุนใช้ข้าวเสื่อมทำพลาสติ..
- ไทย-เวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่า..
- สศอ. เตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร..