เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

การก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยนั้น เริ่มจากในช่วง 20 กว่าปีที่แล้ว ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกในประเทศประสบปัญหาภาษีนำเข้าเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด การประเมินราคาเม็ดพลาสติกที่นำเข้าและเก็บภาษีของกรมศุลกากรเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมพลาสติกอย่างมาก กรมศุลการกรประเมินราคาตามปริมาณของนำเข้า ซึ่งบางครั้งราคาวัตถุดิบหลังเสียภาษีต่างกันระหว่างปริมาณมากและน้อยถึง 100 เหรียญต่อตัน สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้นำเข้ารายย่อยต้องเลิกกิจการ เหลือแต่เพียงผู้นำเข้ารายใหญ่เพียง 3 ราย ปัญหาที่ตามมาก็คือราคาวัตถุดิบไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณและเวลาที่นำเข้าของผู้นำเข้าทั้ง 3 ราย หากนำเข้ามาพร้อมกันหรือใกล้เคียงกันราคาจะตกต่ำ แต่เมื่อวัตถุดิบจะหมดสต๊อกราคาจะสูงมาก ผู้ประกอบอุตสาหกรรมพลาสติกจึงรวมตัวกันและคิดก่อตั้งสมาคมฯ กอปรกับเมื่อปี พ.ศ. 2524 เมื่อสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกประเทศมาเลเซียได้จัดประชุมสมาคมพลาสติกในกลุ่มประเทศอาเซียน และได้เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ของไทยจำนวนหนึ่งเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้เสนอแนะว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยน่าจะร่วมกันจัดตั้งสมาคมพลาสติกขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบโดยส่วนรวมต่อวงการพลาสติกไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมีรูปแบบในอนาคตโดยได้จัดประชุมสมาชิกสามัญครั้งที่ 1 สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2525 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นประมาณ 100 ราย ซึ่งทุกรายคือโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 
 

เดิมที่ทำการของสมาคมตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาทุนจำกัด ซึ่งสมาคมได้ใช้สถานที่นั้นเป็นที่ทำการอยู่เป็นเวลา 5 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 สมาคมฯ โดยความร่วมมือร่วมใจจากบรรดาสมาชิกได้ซื้อที่ดินและอาคารของธนาคารกรุงเทพ สาขาธนบุรีเดิมมาปรับปรุงใหม่เป็นที่ทำการของสมาคมฯ และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2531 โดยมี ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เป็นประธานในพิธีเปิด

ผลงานชิ้นแรกของสมาคมฯ คือ การดำเนินงานเพื่อให้กรมศุลกากรปรับภาษีนำเข้าเม็ดพลาสติกให้เหมาะสมและถูกต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการดำเนินการดังกล่าวจนสำเร็จ 

นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้จัดทำวารสารพลาสติกราย 2 เดือนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบความเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการพลาสติก โดยวารสารฉบับแรกได้จัดพิมพ์และเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2526 ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการก่อตั้ง สมาคมฯ ปัจจุบันสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 38 ปี มีสมาชิกทั้งสิ้น 330 ราย โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้งสิ้น 20 สมัย และมีนายกสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยนายกสมาคมฯ แต่ละท่านได้สร้างผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก และผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมพลาสติกไทยไว้อย่างมากมาย ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

 

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 1
พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2526
นายวิชัย สวาทยานนท์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 2
พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2528
นายวิชัย สวาทยานนท์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 3
พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2530
นายวิชัย สวาทยานนท์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 4
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532
นายณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 5
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534
นายณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 6
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
นายวัง ชูเอกวงศ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 7
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538
นายประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 8
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
นายประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 9
พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542
นายสุชาติ ซื่อสัจจกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 10
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544
นายสุชาติ ซื่อสัจจกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 11
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546
นายปริญญา ชื่นมีเชาว์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 12
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548
นายปริญญา ชื่นมีเชาว์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 13
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
นายสมศักดิ์ ตรีเทพวิจิตร
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 14
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 15
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 16 พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 คุณพิชัย ชูเอกวงศ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 17 พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 คุณพิชัย ชูเอกวงศ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 18 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 คุณสมชัย เตชะพานิชกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 19 พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 คุณสมชัย เตชะพานิชกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 20 พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564 คุณถนัดกิจ เตชานุกูลชัย
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 21 พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน คุณวิเชียร เล็กวิจิตรธาดา

คุณวิชัย สวาทยานนท์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 1 - 3
พ.ศ.2525 - 2530
 
คุณณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 4 - 5
พ.ศ.2531 - 2534
 
คุณวัง ชูเอกวงศ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 6
พ.ศ.2535 - 2536
   
ดร.ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 7- 8
พ.ศ.2537 - 2540
   
คุณสุชาติ ซื่อสัจจกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 9 - 10
พ.ศ.2541 - 2544
คุณปริญญา ชื่นมีเชาว์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 11 - 12
พ.ศ.2545 - 2548
คุณสมศักดิ์ ตรีเทพวิจิตร
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 13
พ.ศ.2549 - 2550
คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 14 - 15
พ.ศ.2551 - 2554
คุณพิชัยชูเอกวงศ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 16 - 17
พ.ศ.2555 - 2559
 
 
  
คุณสมชัย เตชะพานิชกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 18 - 19
พ.ศ.2560 - 2563
 
 
 
 
 
คุณถนัดกิจ เตชานุกูลชัย
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 20
พ.ศ.2564 - 2565
 
 
   
   
   
   
   

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคม ฯ 

 

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด เช่น การให้ข้อมูลความรู้และแนวโน้มสถิติทางด้านเม็ดพลาสติกและกรรมวิธีการผลิตต่างแก่สมาชิกสมาคม ฯ
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม
3. ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกของสมาชิกสมาคม ฯ ให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้า และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ภายใน/ภายนอกประเทศ
4. ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการค้าใน อุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
5. ประสานงานกับภาครัฐบาลในการส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีความก้าวหน้าทันสมัย ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิต เช่น การส่งผู้แทนเข้าเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ดีเด่น การส่งผู้แทนเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานของภาครัฐบาลจัดขึ้น
6. เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร เทคนิคการผลิต โดยการออก " วารสารพลาสติก " ซึ่งเป็นวารสารราย 2 เดือนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากทั่วโลก รายงานความเคลื่อนไหวในวงการพลาสติกไทยและต่างประเทศ
7. บริการข้อมูลแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซด์ www.tpia.org ( และ www.thaiplastic.org ) และบริการห้องสมุดของสมาคมฯ
8. รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการพลาสติก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในหนังสือทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
9. ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกให้มีศักยภาพด้วยการจัดงานแสดงสินค้า A-PLAS ( www.a-plas.org ) ทุกๆ สองปี
10. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการพลาสติก เช่น กอล์ฟสามัคคี แรลลี่การกุศล ฯลฯ

 

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้ก่อตั้งขึ้นมาเกือบ 40 ปี โดยความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกโดยมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย โดยให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่หรือ New normalมนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน และปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้โดยไม่ติดเชื้อไวรัสซึ่งทำให้พลาสติกจากที่ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายกลับมามีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยเห็นได้จากการที่พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของสุขอนามัย อาทิบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่น ถุงใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงแผ่นพลาสติกใสสำหรับทำฉากกั้นป้องกันการแพร่เชื้อโรค ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสแทนกระจกได้ ซึ่งมีความสะอาด น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวกราคาถูกและเปลี่ยนได้ง่ายด้วยเหตุที่มีความจำเป็นและมีความต้องการใช้จำนวนมากขึ้นกระผมเห็นว่าในเมื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไม่ได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องร่วมกันรณรงค์ให้ความสำคัญต่อการคัดแยกเพื่อการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดต้องปลอดภัยและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดด้วยเช่นกันส่วนการปรับพฤติกรรมการไม่ใช้พลาสติก ไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ของที่สะอาดและถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น

กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมของสมาคมฯที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และในนามของสมาคมฯ กระผมจะพยายามดำเนินงานในทุกกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมวางแผนเพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างสมาชิก ภาครัฐและภาคเอกชนให้ดำเนินไปได้อย่างสำเร็จลุล่วงอันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในธุรกิจของท่านสมาชิกและความยั่งยืนของสมาคมฯต่อไป

สุดท้ายกระผมขอเป็นกำลังใจและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองให้คณะกรรมการ  สมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการพลาสติกทุกท่านจงผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ไปด้วยดี และจงประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ สุขภาพแข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

 นายถนัดกิจ เตชานุกูลชัย 
 นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM