สมัครสมาชิกวารสาร

1500 บาทต่อปี

1 ปี มี 6 ฉบับ
ฉบับ: มกราคม - กุมภาพันธ์
ฉบับ: มีนาคม - เมษายน
ฉบับ: พฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับ: กรกฏาคม - สิงหาคม
ฉบับ: กันยายน - ตุลาคม
ฉบับ: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ข้อตกลงการลงทะเบียน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ สมาคมฯ  (“สมาคมฯ” หรือ “ของเรา” หรือ "เรา” ) และขอบคุณที่เยี่ยมชม เราหวังว่าคุณจะมีความสุขกับประสบการณ์การเยี่ยมชมในครั้งนี้!

เงื่อนไขการใช้งานนี้ (“เงื่อนไขนี้”) คือสัญญาตามกฎหมายระหว่างคุณและ สมาคมฯ (รวมเรียกว่า "ทุกฝ่าย") และกำกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมทั้งเว็บไซต์อื่นที่ สมาคมฯ อาจควบคุม และข้อความ ข้อมูล สารสนเทศ  กราฟิก ภาพถ่าย และอื่น ๆ ทั้งหมด (ซึ่งทั้งหมดเราเรียกว่า "เนื้อหา") ที่ สมาคมฯ และกลุ่มย่อยของ สมาคมฯ อาจจัดหาให้กับคุณ รวมทั้งบริการใด ๆ ที่เราอาจให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา (ทั้งหมดเรียกในเงื่อนไขนี้ว่า "เว็บไซต์นี้")

โปรดอ่านเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดก่อนเรียกดูเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการระบุว่าคุณได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขนี้แล้ว คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณรับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ รวมทั้งการใช้งานเว็บไซต์นี้ในประการใด ๆ และทั้งหมดผ่านบัญชีที่คุณอาจสร้างขึ้นผ่านทางหรือในเว็บไซต์นี้ คุณจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างได้ก็ต่อเมื่อคุณมีบัญชี คุณยอมรับว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตราบเท่าที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เนื่องจากบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของคุณ การดำเนินการให้ได้รับและรักษาอุปกรณ์ บริการ และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ และการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณ นอกจากนี้ การเก็บรักษารหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับยังเป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดรหัสผ่านหรือข้อมูลการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ สำหรับเว็บไซต์นี้ของคุณไม่ว่าในลักษณะใด ๆ คุณต้องแจ้งเราทันที

ในบางครั้ง เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณเท่านั้น การใช้งานข้อมูลดังกล่าวโดย สมาคมฯ ได้รับการกำกับโดยข้อกำหนดของ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของสมาคมฯ.

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นตามสมควร

การใช้งานเว็บไซต์นี้ตามที่คุณได้รับอนุญาต

คุณได้รับเชิญให้ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งคุณซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ สมาคมฯ เพื่อใช้งานในธุรกิจของคุณ ("การใช้งานที่อนุญาต")

โดยเงื่อนไขนี้ เราให้สิทธิการใช้งานและแสดงเนื้อหาแก่คุณ ซึ่งเป็นสิทธิการใช้งานส่วนบุคคลแบบจำกัด ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนสิทธิได้ สิทธิของคุณในการใช้งานเนื้อหาจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ของคุณ คุณไม่มีสิทธิอื่นใดในเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด และคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำสำเนา ทำซ้ำ สร้างงานดัดแปลง ดำเนินการทำวิศวกรรมย้อนกลับ ปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือใช้ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ จากเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาได้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ

หากคุณทำสำเนาส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ในขณะที่ดำเนินการใช้งานที่ได้รับอนุญาต เราขอให้คุณคงประกาศลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ สมาคมฯ ไว้ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้

การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

เราอนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างจำกัด ห้ามไม่ให้มีการใช้งานเว็บไซต์นี้ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานที่อนุญาต และการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต นี่เป็นเพราะว่าสิทธิทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ยังคงเป็นทรัพย์สินของ สมาคมฯ

การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เราไม่ต้องการให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงให้ตัวอย่างสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเราซึ่งพบได้ที่นี่ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ สมาคมฯ. คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ สมาคมฯ เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการใด ๆ ที่เว็บไซต์นี้นำเสนอ

การสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

เราหรือคุณอาจสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้ทุกเวลา การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขนี้ข้อใดข้อหนึ่ง กล่าวคือ:


 • เว้นแต่เราตกลงกับคุณเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เราอาจยกเลิก ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนของคุณกับหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • คุณอาจหยุดการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้ทุกเวลา ในกรณีที่มีการสิ้นสุดการใช้งานโดยอัตโนมัติเนื่องจากการละเมิด คุณต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ไว้ทั้งหมด (และสำเนาใด ๆ ของเนื้อหาดังกล่าว) โดยทันที

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามที่เป็น" และ "พร้อมความชำรุดบกพร่อง" และคุณจะรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพและการทำงานของเว็บไซต์นี้

สมาคมฯ ขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่มีการให้การรับประกันทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใด ๆ (อย่างชัดเจน โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายและตามกฎหมายใด ๆ ถึงสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ซึ่งหมายความว่า สมาคมฯ ไม่ได้ให้สัญญากับคุณว่าเว็บไซต์นี้ปราศจากปัญหา สมาคมฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะตรงตามความต้องการของคุณ หรือว่าเว็บไซต์นี้จะไม่เกิดการขัดขังหวะ ถูกเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดหลักการทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สมาคมฯ ไม่รับประกันเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดที่ได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ คำแนะนำหรือข้อมูลใดที่คุณได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือจาก สมาคมฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของ สมาคมฯ หรือผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบของ สมาคมฯ หรือบริษัทดังกล่าว (หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลดังกล่าว) (รวมเรียกว่า "ฝ่าย สมาคมฯ") ไม่ว่าจะระบุด้วยวาจาหรืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จะไม่ก่อให้เกิดการรับประกันใด ๆ ขึ้น สมาคมฯ ขอปฏิเสธไม่ชำระค่าชดเชยตามความเป็นธรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ฝ่ายใด ๆ ของ สมาคมฯ จะไม่รับผิดสำหรับ (ก) ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างใด ๆ หรือ (ข) ความเสียหายที่มีมูลค่าทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียการใช้งาน การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือความเสียหายที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือผลจากการใช้งานเว็บไซต์นี้) ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด บทกฎหมาย หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใดก็ตาม และถึงแม้ว่าฝ่ายใดของ สมาคมฯ ได้รับแจ้ง (หรือควรทราบ) ถึงโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ข้อยกเว้นและข้อจำกัด ในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางประการ หรือการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประการ ดังนั้น ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นบางส่วนอาจไม่ใช้บังคับกับคุณ ในขอบเขตที่ฝ่าย สมาคมฯ ไม่อาจปฏิเสธการรับประกันโดยปริยายใดหรือจำกัดความรับผิดชอบของตนได้ ขอบเขตและระยะเวลาของการรับประกันและจำนวนความรับผิดของฝ่าย สมาคมฯ จะจำกัดเท่ากับจำนวนต่ำสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับดังกล่าวตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อยกเว้นและข้อจำกัด

ในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางประการ หรือการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประการ ดังนั้น ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นบางส่วนอาจไม่ใช้บังคับกับคุณ ในขอบเขตที่ฝ่ายใด ๆ ของ สมาคมฯ ไม่อาจปฏิเสธการรับประกันโดยปริยายใดหรือจำกัดความรับผิดชอบของตนได้ ขอบเขตและระยะเวลาของการรับประกันและขอบเขตความรับผิดของฝ่าย สมาคมฯ จะเท่ากับจำนวนต่ำสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับดังกล่าวตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงอื่น ๆ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือการเข้าถึง

สมาคมฯ อาจจัดหาผลิตภัณฑ์ (เช่น ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรม) บริการ (เช่น บริการสมัครสมาชิกเวปไซต์ การซ่อมบำรุงหรือการซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ หรือการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การติดตั้ง หรือการฝึกอบรม) หรือการเข้าถึงให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างคุณและ สมาคมฯ ที่แยกต่างหาก เช่น ข้อตกลงสิทธิการใช้งาน หรือเงื่อนไขการขายและเงื่อนไขการรับประกันที่แยกต่างหาก (แต่ละอย่างเรียกว่า "ข้อตกลงอื่น") ภาระผูกพันของ สมาคมฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการเข้าถึงใดที่ สมาคมฯ จัดหาให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงอื่นใดจะได้รับการกำกับโดยข้อตกลงอื่นซึ่งได้มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการเข้าถึงให้ และเงื่อนไขนี้จะไม่ถือว่าหรือได้รับการตีความว่าเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงอื่นใด ๆ ดังกล่าว หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเงื่อนไขนี้และข้อตกลงอื่น ให้ใช้ข้อตกลงอื่นบังคับ

ตัวอย่างเช่น การอ้างอิงข้อมูลใดๆที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ สมาคมฯ ("ข้อมูลข่าวสาร") จะได้รับการกำกับโดยเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ ถ้ามี ซึ่งเกี่ยวข้องหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์นั้น ("ข้อตกลงสิทธิการใช้งาน") คุณไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ใดที่เกี่ยวข้องกับหรือประกอบด้วยข้อตกลงสิทธิการใช้งานได้หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงสิทธิการใช้งานก่อน หากไม่มีข้อตกลงสิทธิการใช้งาน ให้ใช้เงื่อนไขนี้กำกับการใช้ซอฟต์แวร์นั้นของคุณ

สมาคมฯ อาจเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้

สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการเว็บไซต์นี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณทราบในเรื่องต่อไปนี้:

 • สมาคมฯ อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับเว็บไซต์นี้ หรือกับผลิตภัณฑ์ บริการ และราคาที่อธิบายในเว็บไซต์ ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • เว็บไซต์นี้อาจล้าสมัย และ สมาคมฯ ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ อะไรก็ตามว่าจะปรับปรุงเว็บไซต์นี้ให้ทันสมัย
 • ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือบริการที่ไม่มีให้บริการในต่างประเทศ

เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้ติดต่อทางธุรกิจของสมาคมฯ ในประเทศไทยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และบริการที่คุณอาจเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้

การส่งเนื้อหาของคุณให้กับเว็บไซต์นี้

บางส่วนของเว็บไซต์ (เช่น ห้องสนทนา การให้คะแนนโดยลูกค้า พื้นที่ของบทวิจารณ์ ชุมชนและฟอรั่มการสนับสนุน) อาจอนุญาตให้คุณส่งผลตอบรับ สารสนเทศ ข้อมูล เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ ข้อความ หรือเนื้อหาอื่น ๆ (แต่ละอย่างเรียกว่า "เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้") คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และจะถือว่าเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ใด ๆ ดังกล่าวไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ สมาคมฯ ไม่รับประกันว่าคุณจะมีสิทธิไล่เบี้ยใด ๆ ผ่านทาง สมาคมฯ หรือบุคคลภายนอกใดเพื่อแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณได้ส่ง

โดยการส่งเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ คุณรับรองและรับประกันว่า:

 • คุณมีอายุอย่างน้อย 13 ปี
 • คุณมีสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในเสียง วิดีโอ หรือการบันทึกทางดิจิทัล และสมรรถนะที่อยู่ในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ) หรือ ในอีกทางหนึ่งคือ คุณได้รับสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้แล้ว เพื่อให้คุณสามารถมอบสิทธิในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณให้กับ สมาคมฯ ได้ตามที่อธิบายในเงื่อนไขนี้
 • คุณได้ชำระและจะชำระค่าธรรมเนียมสิทธิการใช้งาน ค่าธรรมเนียมการเดินพิธีการ และภาระผูกพันทางการเงินอื่น ๆ ทุกประเภททั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้
 • คุณคือบุคคลที่ถ่ายภาพและ/หรือมีเสียงอยู่ในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ หรือ ในอีกทางหนึ่งคือ คุณได้รับอนุญาตจากบุคคลแต่ละคน (ซึ่งรวมถึงความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองสำหรับบุคคลใดที่มีอายุน้อยกว่าสิบแปด (18)) ที่ปรากฏตัวและ/หรือมีเสียงอยู่ในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ เพื่อมอบสิทธิให้กับ สมาคมฯ ตามที่อธิบายในเงื่อนไขนี้
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิตามกฎหมายหรือธรรมสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก
 • คุณยอมรับโดยสมัครใจว่าจะสละ "ธรรมสิทธิ" ทั้งหมดที่คุณอาจมีในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ
 • คุณทราบว่าข้อมูลใดที่อยู่ในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่เป็นเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่ละเมิดกฎหมายใด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายที่ควบคุมการควบคุมการส่งออก การปกป้องผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือการโฆษณาที่เป็นเท็จ)
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่เป็น และไม่อาจถือได้ตามสมควรว่าเป็นเนื้อหาที่หมิ่นประมาท ใส่ร้าย มีเจตนาร้าย เหยียดเชื้อชาติ เหยียดศาสนา หรือมีอคติหรือทำให้เกิดความไม่พอใจในประการอื่น เป็นการขู่เข็ญอย่างผิดกฎหมาย หรือก่อกวนบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรใดอย่างผิดกฎหมาย หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • คุณไม่เคยและจะไม่รับการชดเชยหรือได้รับค่าตอบแทนใดจากบุคคลภายนอกสำหรับการส่งเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่มีเนื้อหาจากเว็บไซต์ภายนอก หรือที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (นอกเหนือจากที่เป็นของคุณเอง)
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่มีไวรัส หนอนไวรัส สปายแวร์ แอดแวร์หรือโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่มีข้อมูลที่คุณถือว่าเป็นความลับ มีกรรมสิทธิ์ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคล และ
 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่มีหรือประกอบด้วยโฆษณาที่ไม่ได้ขอให้มีการส่งหรือโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต วัสดุส่งเสริมการขาย เมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด หรือการเชิญชวนในรูปแบบอื่นใด

โดยการส่งเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ คุณได้ให้สิทธิการใช้งาน (ที่ให้สิทธิช่วงได้ผ่านหลายชั้น) กับ สมาคมฯ ซึ่งไม่อาจเพิกถอนได้ ถาวร สามารถโอนได้ ไม่ผูกขาด ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ใช้ได้ทั่วโลก และปราศจากค่าสิทธิในการที่จะทำการ:


  • ใช้งาน กระจาย ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ดำเนินการในที่สาธารณะ และจัดแสดงในที่สาธารณะกับเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ (หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ดังกล่าว) ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือสื่อใดที่เป็นที่ทราบในปัจจุบันหรือมีการพัฒนาในอนาคต
  • ใช้ (และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้) เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่ว่าในลักษณะใด ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์) ที่ สมาคมฯ เห็นว่าสมควรตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ สมาคมฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อรวมเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลงในเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ)
  • แสดงโฆษณาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณและใช้เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

สมาคมฯ อาจตรวจสอบเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ก่อนแสดงผล หรือตรวจสอบส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ซึ่งอาจเป็นช่องทางการส่งเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ไม่ได้มีภาระผูกพันที่จะดำเนินการดังกล่าว สมาคมฯ ไม่จำเป็นต้องโฮสต์ แสดง หรือจำหน่ายเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ใด ๆ ในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ และอาจลบเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ออกได้ทุกเวลา หรือปฏิเสธเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ สมาคมฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การลักทรัพย์ หรือความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ใด ๆ นอกจากนี้ คุณตกลงว่า สมาคมฯ อาจเปิดเผยเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับในส่วนของผู้รับได้อย่างอิสระ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สมาคมฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้คุณดำเนินการเช่นเดียวกัน ในสถานการณ์ที่เหมาะสม สมาคมฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกการให้บริการและ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้กับผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือเครื่องหมายการค้า และมีปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่พบที่นี่ การร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดบนเว็บไซต์ สมาคมฯ.

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เราคิดว่าลิงก์เป็นสิ่งที่สะดวก ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกไว้ในเว็บไซต์นี้ หากคุณใช้ลิงก์เหล่านี้ คุณจะออกจากเว็บไซต์นี้ สมาคมฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะตรวจสอบเว็บไซต์ภายนอกใด ๆ ที่คุณลิงก์ไปจากเว็บไซต์นี้ จะไม่ควบคุมเว็บไซต์ภายนอกใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบเว็บไซต์ภายนอกใด (หรือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ภายนอกใด ๆ ดังกล่าว) ดังนั้น สมาคมฯ ไม่อนุมัติหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่พบในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือผลลัพธ์ใดที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกใด ๆ ที่มีลิงก์ไปจากเว็บไซต์นี้ ความเสี่ยงในการเข้าถึงดังกล่าวจะเป็นความรับผิดชอบของคุณเองทั้งหมด และจะถือว่าคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวใด ๆ ของคุณ

การลิงก์มายังเว็บไซต์นี้

ขอกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากเราคิดว่าลิงก์เป็นสิ่งที่สะดวก เราจึงอนุญาตให้คุณสร้างลิงก์มายังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์อื่น เว้นแต่มีข้อตกลงอย่างชัดแจ้งที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดหากคุณให้ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้กับผู้ใดก็ตาม

 • คุณอาจลิงก์ไปยังเนื้อหาใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่สามารถทำสำเนาได้
 • คุณสามารถใช้และทำซ้ำโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของ สมาคมฯ ได้เท่านั้น โดยคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานเครื่องหมายการค้าและโลโก้ของเรา ซึ่งพบได้ที่นี่:
 • คุณต้องไม่สร้างเบราว์เซอร์หรือสภาพแวดล้อมขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ
 • คุณต้องไม่กล่าวเป็นนัยว่า สมาคมฯ ให้การอนุมัติหรือเป็นเครือเดียวกับเว็บไซต์ใด ๆ ที่ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นั้น
 • คุณต้องไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับ สมาคมฯ
 • คุณต้องไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ สมาคมฯ ผลิตภัณฑ์ของ สมาคมฯ หรือบริการของ สมาคมฯ
 • เว็บไซต์ที่ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ต้องไม่มีเนื้อหาที่อาจได้รับการตีความว่าเป็นที่น่ารังเกียจ ทำให้เกิดความไม่พอใจ หรือทำให้เกิดข้อโต้แย้ง และ
 • เว็บไซต์ที่ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ต้องมีเฉพาะเนื้อหาที่เหมาะสำหรับคนทุกวัยเท่านั้น
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM