ประวัติสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ประวัติสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

การก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยนั้น เริ่มจากในช่วง 20 กว่าปีที่แล้ว ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกในประเทศประสบปัญหาภาษีนำเข้าเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด การประเมินราคาเม็ดพลาสติกที่นำเข้าและเก็บภาษีของกรมศุลกากรเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมพลาสติกอย่างมาก กรมศุลการกรประเมินราคาตามปริมาณของนำเข้า ซึ่งบางครั้งราคาวัตถุดิบหลังเสียภาษีต่างกันระหว่างปริมาณมากและน้อยถึง 100 เหรียญต่อตัน สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้นำเข้ารายย่อยต้องเลิกกิจการ เหลือแต่เพียงผู้นำเข้ารายใหญ่เพียง 3 ราย ปัญหาที่ตามมาก็คือราคาวัตถุดิบไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณและเวลาที่นำเข้าของผู้นำเข้าทั้ง 3 ราย หากนำเข้ามาพร้อมกันหรือใกล้เคียงกันราคาจะตกต่ำ แต่เมื่อวัตถุดิบจะหมดสต๊อกราคาจะสูงมาก ผู้ประกอบอุตสาหกรรมพลาสติกจึงรวมตัวกันและคิดก่อตั้งสมาคมฯ กอปรกับเมื่อปี พ.ศ. 2524 เมื่อสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกประเทศมาเลเซียได้จัดประชุมสมาคมพลาสติกในกลุ่มประเทศอาเซียน และได้เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ของไทยจำนวนหนึ่งเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้เสนอแนะว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยน่าจะร่วมกันจัดตั้งสมาคมพลาสติกขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบโดยส่วนรวมต่อวงการพลาสติกไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมีรูปแบบในอนาคตโดยได้จัดประชุมสมาชิกสามัญครั้งที่ 1 สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2525 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นประมาณ 100 ราย ซึ่งทุกรายคือโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 
 

เดิมที่ทำการของสมาคมตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาทุนจำกัด ซึ่งสมาคมได้ใช้สถานที่นั้นเป็นที่ทำการอยู่เป็นเวลา 5 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 สมาคมฯ โดยความร่วมมือร่วมใจจากบรรดาสมาชิกได้ซื้อที่ดินและอาคารของธนาคารกรุงเทพ สาขาธนบุรีเดิมมาปรับปรุงใหม่เป็นที่ทำการของสมาคมฯ และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2531 โดยมี ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เป็นประธานในพิธีเปิด

ผลงานชิ้นแรกของสมาคมฯ คือ การดำเนินงานเพื่อให้กรมศุลกากรปรับภาษีนำเข้าเม็ดพลาสติกให้เหมาะสมและถูกต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการดำเนินการดังกล่าวจนสำเร็จ 

นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้จัดทำวารสารพลาสติกราย 2 เดือนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบความเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการพลาสติก โดยวารสารฉบับแรกได้จัดพิมพ์และเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2526 ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการก่อตั้ง สมาคมฯ ปัจจุบันสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 38 ปี มีสมาชิกทั้งสิ้น 330 ราย โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้งสิ้น 20 สมัย และมีนายกสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยนายกสมาคมฯ แต่ละท่านได้สร้างผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก และผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมพลาสติกไทยไว้อย่างมากมาย ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

 

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 1
พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2526
นายวิชัย สวาทยานนท์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 2
พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2528
นายวิชัย สวาทยานนท์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 3
พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2530
นายวิชัย สวาทยานนท์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 4
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532
นายณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 5
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534
นายณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 6
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
นายวัง ชูเอกวงศ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 7
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538
นายประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 8
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
นายประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 9
พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542
นายสุชาติ ซื่อสัจจกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 10
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544
นายสุชาติ ซื่อสัจจกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 11
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546
นายปริญญา ชื่นมีเชาว์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 12
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548
นายปริญญา ชื่นมีเชาว์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 13
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
นายสมศักดิ์ ตรีเทพวิจิตร
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 14
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 15
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 16 พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 คุณพิชัย ชูเอกวงศ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 17 พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 คุณพิชัย ชูเอกวงศ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 18 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 คุณสมชัย เตชะพานิชกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 19 พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 คุณสมชัย เตชะพานิชกุล
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 20 พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564 คุณถนัดกิจ เตชานุกูลชัย
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 21 พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน คุณวิเชียร เล็กวิจิตรธาดา
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM