สมัครสมาชิกวารสาร

1500 บาทต่อปี

1 ปี มี 6 ฉบับ
ฉบับ: มกราคม - กุมภาพันธ์
ฉบับ: มีนาคม - เมษายน
ฉบับ: พฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับ: กรกฏาคม - สิงหาคม
ฉบับ: กันยายน - ตุลาคม
ฉบับ: พฤศจิกายน - ธันวาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21/2565

คณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมัยที่ 21/2565 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บริษัท
1 คุณสุเมธ   เตชะไกรศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2 คุณวิเชียร    เล็กวิจิตรธาดา นายกสมาคม บริษัท โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ จำกัด
3 คุณพจนารถ    ปริญภัทร์ภากร รองนายกอาวุโส / เหรัญญิกสมาคม บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
4 คุณมานพ    ทองทั้งวงศ์ รองนายกอาวุโส / เลขาธิการสมาคม บริษัท เกรียงไทยพลาสเท็ค จำกัด
5 คุณสมพล    ไพบูลย์นิธิกุล รองนายกอาวุโส บริษัท มิตรพลพลาสติก จำกัด
6 คุณสมหมาย   องค์เจริญลาภ รองนายกสมาคม พระคุณท่าน
7 คุณพีรพัฒน์    ติยะบุญชัย รองนายกสมาคม บริษัท สหจิตต์วัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
8 คุณสันติ    สังวาลย์มานนท์ รองนายกสมาคม บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
9 คุณยุทธนา    ภูมิฤทธิกุล รองนายกสมาคม บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
10 ดร.กฤษกร   สุขเวชวรกิจ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท พัฒนาสุข แคปปิตอล จำกัด
11 คุณกิตติณัฐ  องค์วุฒิธรรม ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ทรงสวัสดิ์(1988) จำกัด
12 คุณกุลนาถ    สิริผาติ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ยูเนี่ยน เจ.พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด
13 คุณชัยวัธน์   รัชวัฒนะ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ไร่ขิงพลาสติกรีไซเคิล จำกัด
14 คุณชูเกียรติ    ดุลยโกเมศ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท นารายณ์แพค จำกัด
15 คุณทวีทรัพย์   นำสุวัฒน์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท  3 เอ เซ็นตเตอร์ จำกัด
16 คุณธนกฤช    ฉัตรเลขวนิช ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
17 คุณนรีรัตน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัด
18 คุณประพัฒน์   กัปปิยภัณฑ์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด
19 คุณพลพงศ์   รัตนวิชช์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
20 ดร.พิรุฬห์   เหมมณฑารพ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
21 คุณพีรพงศ์   ศาศวัตวิบูลย์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ไพรซ์อินเตอร์แพค (1999) จำกัด
22 คุณรัฐกร   ศรีรัตนกานต์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ศ.รัตนาพลาสติก จำกัด
23 คุณสิริวรรณ   สุภิษะ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
24 คุณอานนท์    กาสาวพานิชย์ ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท ตงอินเตอร์ เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
25 คุณเอก   ณ ระนอง ผู้ช่วยรองนายกสมาคม บริษัท เอ.เค.แพค และจักรกล จำกัด
26 คุณพัชรินทร์   ธรรมสิริอนันต์ ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน เจ.พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด
27 คุณบุญชัย   ศรีเจริญธนานุกูล ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM