วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคม ฯ 

 

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด เช่น การให้ข้อมูลความรู้และแนวโน้มสถิติทางด้านเม็ดพลาสติกและกรรมวิธีการผลิตต่างแก่สมาชิกสมาคม ฯ
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม
3. ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกของสมาชิกสมาคม ฯ ให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้า และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ภายใน/ภายนอกประเทศ
4. ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการค้าใน อุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
5. ประสานงานกับภาครัฐบาลในการส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีความก้าวหน้าทันสมัย ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิต เช่น การส่งผู้แทนเข้าเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ดีเด่น การส่งผู้แทนเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานของภาครัฐบาลจัดขึ้น
6. เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร เทคนิคการผลิต โดยการออก " วารสารพลาสติก " ซึ่งเป็นวารสารราย 2 เดือนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากทั่วโลก รายงานความเคลื่อนไหวในวงการพลาสติกไทยและต่างประเทศ
7. บริการข้อมูลแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซด์ www.tpia.org ( และ www.thaiplastic.org ) และบริการห้องสมุดของสมาคมฯ
8. รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการพลาสติก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในหนังสือทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
9. ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกให้มีศักยภาพด้วยการจัดงานแสดงสินค้า A-PLAS ( www.a-plas.org ) ทุกๆ สองปี
10. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการพลาสติก เช่น กอล์ฟสามัคคี แรลลี่การกุศล ฯลฯ

 

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM