ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 📌 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก 📌

ขอเชิญสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก โดยได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังความเห็นในทางเทคนิคเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นั้น บัดนี้ ร่างประกาศฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการแล้ว

จึงเห็นสมควรเวียนร่างประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ https://bit.ly/34AmpPC

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจ่ากทุกท่านเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และโปรดส่งข้อคิดเห็นให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM